لەنێــوان میدیــا و تیــرۆردا پەیوەندییەکــى توندتــۆڵ هەیـە، بەتایبـەت دواى گەشـەکردنى میدیـای ئۆنلایـن ئەم پەیوەندییـە چۆتـە ئاسـتێکى مەترسـیدارەوە، بـە واتایەکـى دیکـە هـەروەک چـۆن ئـەو میدیـا نوێیـە ڕۆڵـی هەبـووە لــە کرانــەوەى کۆمەڵگــەکان و فەراهەمکردنــى ئــازادى ڕادەربڕیـن، ئاوهـاش بۆتـە نێوەندێـک بـۆ باڵوکردنـەوەى توندڕەوى و توندوتیژی و پەیوەندییەکی سوودمەندانەتری لەنێــوان میدیــا و تیــرۆردا دروســتکرد، ئــەم ڕاســتییەش بــە ڕوونــى لــە ســەروبەندى ســەرهەڵدانى گرووپــی تیرۆریسـتی داعـش دەرکـەوت، کـە بەشـێوەیەکى چڕوپـڕ تــۆڕە کۆمەڵایەتییەکانــى بەکارهێنــا بــۆ بڵاوکردنــەوەی پەیـام و هـەواڵ و چالاکییەکانـی و توانـى کاریگەرییەکـى زۆر دروســتبکات، لــە ڕۆژگاری ئێســتادا پەیوەندییەکــی زۆر لــە نێــوان گرووپــە تیرۆریســتییەکان و میدیــادا هەیــە، پەیوەندییەکــەش لــەزۆر کاتــدا پەیوەندییەکــی ڕاسـتەوانەیە، چونکـە هـەم میدیـا پێویسـتی بـە زانیـاری نــوێ هەیــە دەربــارەی ڕووداوەکان، هــەم تیرۆریســتان پێویســتیان بەناوەنــدی گەیاندنــی جەمــاوەری هەیــە بــۆ بڵاوکردنـەوەی پەیـام و چالاکییەکانیـان، ئـەم دۆخـەش لـە میدیــاى کوردیــدا لــە ســەروبەندى شــاڵاوەکانى داعشــدا دەرکــەوت، کــە زۆر جــار میدیــاى کــوردی ببــووە گوێــزەرەوەى ئایدۆلۆژیــاى داعــش، لــەو ســۆنگەیەوە و بەهــۆی گرنگــی و ڕۆڵ و کاریگــەری پەیوەنــدى نێــوان میدیــا و تیــرۆر ئــەم توێژینەوەیــە هاتــە بــوون.
تەواوی توێژینەوەكە: