میدیـا ڕۆڵێكـى گرنـگ دەبینێـت لـه بڵاوكردنـەوەى هـەواڵ
و شــیكردنەوەى ڕووداوەكانــدا، هەروەهــا كاریگــەرى
زۆری لەســەر ڕایگشــتى و ئاڕاســته هزرییەكانــى
جەمــاوەرى وەرگــر دروســت دەكات، ئــەم كاریگەرییــه
ئەرێنــى دەبێــت ئەگــەر پەیامەكانــى ڕاســتگۆیی و
بابەتــى بــن و كاریگــەرى نەرێنــى دەبێــت ئەگــەر پەیــام
و گوتــاره میدیاییەكــه پێچەوانــه بێــت، لــه ڕاســتیدا
ئەركــى ســەرەكى میدیــا دەبێــت ڕۆڵــى لــه هۆشــیارى و
پەروەردەیــى و ڕۆشــنبیركردندا هەبێــت.
بابەتــى تیــرۆر لــه بابەتــه هــەره گرنگەكانــى میدیایــه،
زۆرجــار ئامڕازەكانــى میدیــا بــه نــاوى ئــازادى و
دیموكراســییەوه چەواشــەكارى و هــزرى تونــدڕەوى و
هاندانـى هەسـت و سـۆز بڵاودەكەنـەوه، لەبەرامبەریشـدا
میدیــاى فەرمــى توانــاى ڕووبەڕووبوونــەوەى ئــەو جــۆره
میدیایەیــان نییــه و لــه ڕووى سیاســى و كۆمەڵایەتــى و
پەروەردەییــەوه لاوازن و تــام و بــۆن و چێژێكــى كــەم
دەدەن بــه وەرگــر، بۆیــه جەمــاوەر بــەدواى ســەرچاوەى
تـرى زانیاریـدا دەگەڕێـن و لـه دواجـاردا دەكەوێتـه داوى
ئــەو كەناڵانــه و دەســتەمۆ دەكرێــن.
تەواوی توێژینەوەكە